Tildeling av boligsonekort

Boligsoneparkering sikrer god tilgjengelighet til offentlige p-plasser for beboere innen et avgrenset område, og bidrar til å skape et bedre bomiljø, et sikrere trafikkbilde og god fremkommelighet. Bor du i et område med soneparkering og ønsker parkeringsplass, må du søke om boligsonekort hos oss. For å få innvilget søknaden må du oppfylle visse kriterier, som du kan lese mer om under.

Vi gjør oppmerksom på at oblat blir sendt ETTER betaling har funnet sted. Det tar ca én uke fra du søker om boligsonekort, til du har gyldig oblat klart til bruk.

Parkeringstillatelse for beboere i boligsonen

 • Boligsonekort kan tildeles faste og/eller midlertidig bosatte. Fast bosatte skal være folkeregistrert på bostedsadresse i sonen. Midlertidig bosatte skal legge fram husleiekontrakt som bekrefter leieforhold i sonen.
 • Kjøretøyet må ha totalvekt under 3,5 tonn og være registrert på søkeren. Unntak kan innvilges dersom søker kan dokumentere disposisjonsrett til kjøretøyet.
 • Boligsonekort kan innvilges for inntil tre privatbiler. Se prislisten for informasjon.

Parkeringstillatelse til Næringsdrivende

 • Kjøretøyet skal benyttes til næringstransport. Dersom det foreligger særlige grunner kan det gis parkeringstillatelse også til persontransport for næringsdrivende. Behovet for parkering skal være spesifisert og berettiget.
 • Den næringsdrivendes firma skal være registrert i næringsregistret med adresse innen sonen og drive virksomhet fra denne adressen. Drosjeeiere regnes som næringsdrivende selv om de ikke er oppført i næringsregistret.

Omsorgskort

 • Parkeringstillatelse kan tildeles etter søknad fra institusjon for personer som driver hjemmehjelp eller annet omsorgsarbeid i sonen. Behov for parkeringstillatelse skal dokumenteres ved bekreftelse fra lege, sosialkontor eller helsevesen.

Se boligsonekartet for aktuelle områder, og prislisten for å finne løsningen som gjelder akkurat deg og din bil. Det kan også lønne seg å lese vedtektene og vilkårene for boligsoneparkering, dersom du er i tvil på regelverket.

Vilkår for bruk av boligsonekort
 • P-tillatelsen er bare gyldig på område og i tidsrom angitt på tillatelsen.
 • P-tillatelsen gir ikke tillatelse til å parkere på plasser hvor det kreves betaling på billettautomat eller parkometer
 • P-tillatelsen er bare gyldig for kjøretøy det er utstedt til.
 • Parkering er bare tillatt når p-tillatelsen plasseres godt synlig bak kjøretøyets frontrute for kontroll.
 • Parkering er bare tillatt når p-tillatelsen plasseres godt synlig bak kjøretøyets frontrute for kontroll.
 • P-tillatelsen skal innleveres ved flytting, ved avhendelse av kjøretøy eller når grunnlaget for tildeling ikke lenger er tilstede. Ved bytte av kjøretøy skal p-tillatelsen innleveres før ny kan utstedes.
 • Dersom p-tillatelsen brukes i strid med regler gitt av Trondheim parkering, kan den gjøres ugyldig ved melding til innehaveren. Betalt avgift tilbakebetales ikke.
 • For bruk av tillatelsen gjelder bestemmelsene i Vegtrafikkloven, Trafikkreglene og Parkeringsforskriften. Parkering i strid med disse bestemmelsene og/eller offentlige trafikkskilt medfører illeggelse av gebyr og tilleggsavgift, eventuelt borttauing.