Tildeling av boligsonekort

Boligsoneparkering sikrer god tilgjengelighet til offentlige p-plasser for beboere innen et avgrenset område, og bidrar til å skape et bedre bomiljø, et sikrere trafikkbilde og god fremkommelighet. Bor du i et område med soneparkering og ønsker parkeringsplass, må du søke om boligsonekort hos oss. For å få innvilget søknaden må du oppfylle visse kriterier, som du kan lese mer om under.

Parkeringstillatelse for beboere i boligsonen

 • Boligsonekort kan tildeles faste og/eller midlertidig bosatte. Fast bosatte skal være folkeregistrert på bostedsadresse i sonen. Midlertidig bosatte skal legge fram husleiekontrakt som bekrefter leieforhold i sonen.
 • Kjøretøyet må ha totalvekt under 3,5 tonn og være registrert på søkeren. Unntak kan innvilges dersom søker kan dokumentere disposisjonsrett til kjøretøyet.
 • Boligsonekort kan innvilges for inntil tre privatbiler. Se prislisten for informasjon.

Parkeringstillatelse til Næringsdrivende

 • Kjøretøyet skal benyttes til næringstransport. Dersom det foreligger særlige grunner kan det gis parkeringstillatelse også til persontransport for næringsdrivende. Behovet for parkering skal være spesifisert og berettiget.
 • Den næringsdrivendes firma skal være registrert i næringsregistret med adresse innen sonen og drive virksomhet fra denne adressen. Drosjeeiere regnes som næringsdrivende selv om de ikke er oppført i næringsregistret.

Omsorgskort

 • Parkeringstillatelse kan tildeles etter søknad fra institusjon for personer som driver hjemmehjelp eller annet omsorgsarbeid i sonen. Behov for parkeringstillatelse skal dokumenteres ved bekreftelse fra lege, sosialkontor eller helsevesen.

Se boligsonekartet for aktuelle områder, og prislisten for å finne løsningen som gjelder akkurat deg og din bil. Det kan også lønne seg å lese vedtektene og vilkårene for boligsoneparkering, dersom du er i tvil på regelverket.

Vilkår for bruk av boligsonekort
 • P-tillatelsen er bare gyldig på område og i tidsrom angitt på tillatelsen.
 • P-tillatelsen gir ikke tillatelse til å parkere på plasser hvor det kreves betaling på billettautomat eller parkometer
 • P-tillatelsen er bare gyldig for kjøretøy det er utstedt til.
 • Parkering er bare tillatt når p-tillatelsen plasseres godt synlig bak kjøretøyets frontrute for kontroll.
 • Parkering er bare tillatt når p-tillatelsen plasseres godt synlig bak kjøretøyets frontrute for kontroll.
 • P-tillatelsen skal innleveres ved flytting, ved avhendelse av kjøretøy eller når grunnlaget for tildeling ikke lenger er tilstede. Ved bytte av kjøretøy skal p-tillatelsen innleveres før ny kan utstedes.
 • Dersom p-tillatelsen brukes i strid med regler gitt av Trondheim parkering, kan den gjøres ugyldig ved melding til innehaveren. Betalt avgift tilbakebetales ikke.
 • For bruk av tillatelsen gjelder bestemmelsene i Vegtrafikkloven, Trafikkreglene og Parkeringsforskriften. Parkering i strid med disse bestemmelsene og/eller offentlige trafikkskilt medfører illeggelse av gebyr og tilleggsavgift, eventuelt borttauing.