Tildeling av boligsonekort

Boligsoneparkering sikrer god tilgjengelighet til offentlige p-plasser for beboere innen et avgrenset område, og bidrar til å skape et bedre bomiljø, et sikrere trafikkbilde og god fremkommelighet. Bor du i et område med soneparkering og ønsker parkeringsplass, må du søke om boligsonekort hos oss. For å få innvilget søknaden må du oppfylle visse kriterier, som du kan lese mer om under.

Parkeringstillatelse for beboere i boligsonen

  • Boligsonekort kan tildeles faste og/eller midlertidig bosatte. Fast bosatte skal være folkeregistrert på bostedsadresse i sonen. Midlertidig bosatte skal legge fram husleiekontrakt som bekrefter leieforhold i sonen.
  • Kjøretøyet må ha totalvekt under 3,5 tonn og være registrert på søkeren. Unntak kan innvilges dersom søker kan dokumentere disposisjonsrett til kjøretøyet.
  • Boligsonekort kan innvilges for inntil tre privatbiler. Se prislisten for informasjon.

Parkeringstillatelse til Næringsdrivende

  • Kjøretøyet skal benyttes til næringstransport. Dersom det foreligger særlige grunner kan det gis parkeringstillatelse også til persontransport for næringsdrivende. Behovet for parkering skal være spesifisert og berettiget.
  • Den næringsdrivendes firma skal være registrert i næringsregistret med adresse innen sonen og drive virksomhet fra denne adressen. Drosjeeiere regnes som næringsdrivende selv om de ikke er oppført i næringsregistret.

Omsorgskort

  • Parkeringstillatelse kan tildeles etter søknad fra institusjon for personer som driver hjemmehjelp eller annet omsorgsarbeid i sonen. Behov for parkeringstillatelse skal dokumenteres ved bekreftelse fra lege, sosialkontor eller helsevesen.

Se boligsonekartet for aktuelle områder, og prislisten for å finne løsningen som gjelder akkurat deg og din bil. Det kan også lønne seg å lese Forskrift om avgiftsbelagt boligsone, Trondheim Kommune, Trøndelag, dersom du er i tvil på regelverket.