Vilkår SmartPark

Dette dokumentet gjelder vilkår og personvernerklæring for bruk av SmartPark.

Innledning:

Denne avtalen inngås mellom tilbyder av SmartPark (“Tjenesten”) og kunden (“Kunde”) Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i forhold til bruk av Tjenesten. Aksept og inngåelse av denne avtalen er et absolutt vilkår for at Kunden kan ta i bruk Tjenesten. Kunden samtykker til at vilkårene i denne avtalen er akseptert ved aksept i elektronisk dialog før Tjenesten tas i bruk.

Formålet med SmartPark

SmartPark Parkering er en digital tjeneste for salg av parkeringstillatelser, samt salg av andre typer produkter som er relatert til parkering. Tjenesten skal være tilgjengelig for alle. SmartPark blir benyttet av ulike parkeringsoperatører som har for hovedmål å levere parkeringstjenester på offentlige og private parkeringsplasser som selskapene forvalter.

Parkeringsoperatører:

Trondheim Parkering AS. Selskapet har organisasjonsnummer 985 806 608 og forretningsadresse Erling Skakkes gate 40, 7012 Trondheim. Kontaktopplysninger er parkering@trondheim.kommune.no og telefon 73 10 98 80


Bruk av tjenesten

Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter ved bruk av tjenesten, og inngås mellom tilbyder av Tjenesten og Kunden som er bruker. Hvis man parkerer på anviste plasser uten gyldig parkeringsavtale knyttet til korrekt registreringsnummer og sone vil man ved kontroll bli ilagt kontrollsanksjon.

Kundens plikter:

● Kunden skal oppgi korrekte personopplysninger.

● Kunden har plikt til å sette seg inn i de ulike parkeringsoperatørenes vilkår for parkering

● Ved kjøp er det Kundens ansvar å registrere korrekt takstgruppe/sone samt kjøretøyets registreringsnummer.

● Ved tap eller frastjålet telefon er kunden pliktig til å varsle Trondheim Parkering for å forhindre misbruk.

● Ved eierskifte av kjøretøy må kunden slette kjøretøyinformasjon i SmartPark

For at Kunden skal kunne benytte seg av Tjenesten må Kunden registrere et betalingskort eller være en del av en bedriftsavtale.

For produktene Kunden kjøper via Tjenesten godtar Kunden at registrerte betalingskort belastes med de til enhver tid gjeldende priser, inklusive avgifter og tjenestegebyrer. Den endelige prisen for parkering beregnes straks parkeringen er avsluttet. Det er Kundens ansvar at det registrerte betalingskortet er gyldig, har dekning og ikke er sperret. Dersom Tjenesten ikke virker eller er utilgjengelig, er det Kundens ansvar å sørge for betaling på annen måte.

For kunder som parkerer i anlegg med kameraregistrering av inn - og utpassering, og ikke er registrert med betalingskort, kan betale i kiosk/automat eller betale innen 48 timer på Trondheim Parkering sin webside. Dersom betaling ikke skjer innen 48 timer etter parkering vil faktura sendes eier av kjøretøyet.

Kjøpsvilkår

● Parkeringsavtalen er først gyldig når betaling er utført eller sjekk mot gyldig periodebillett er godkjent.

● Betalt parkeringsavtale registreres elektronisk med registreringsnummer på kjøretøyet som identifikasjon.

● Parkeringsavtalen er gyldig i tidsrommet som er angitt i avtalen.

● Parkeringsavtalen er kun gyldig for ett kjøretøy.

● Parkeringsoperatør garanterer ikke ledig parkeringsplass.

● Parkeringsoperatør kan ikke garantere at varsling om utløpt parkeringstid blir mottatt av kunden.

● Bruk av stedtjenester (GPS) benyttes til å bistå kunden i valg av sone, ut i fra telefonens posisjon. Kunden er selv ansvarlig for å betale i riktig sone med korrekt registreringsnummer.

● Betalt parkeringsavtale refunderes normalt ikke. Gyldige årsaker til evt.refusjon kan være sykdom, dødsfall osv. Forholdene skal dokumenteres i den grad det er mulig.

● Parkeringsoperatør kan endre pris på parkeringsavtaler med 14 dagers varsel.

● Kjøper av parkeringsavtalen er selv ansvarlig for at avtalen til enhver tid er knyttet til korrekt registreringsnummer.

● Eventuell klage på ilagt kontrollsanksjon skal gjøres til parkeringsoperatøren som har ilagt kontrollsanksjonen. Informasjon om hvor man skal klage står på ileggelsen.

Avtaleperiode og oppsigelse

Avtalen er gyldig fra det tidspunkt Kunden aksepterer disse vilkårene. Kunden kan si opp avtalen gjennom skriftlig henvendelse til parkeringsoperatør.

Parkeringsoperatør kan si opp avtalen med Kunden med skriftlig varsel dersom parkeringsoperatør slutter å tilby Tjenesten, endrer Tjenesten vesentlig eller av andre årsaker ikke opprettholder Tjenesten. Ved opphør av avtalen bortfaller ikke partenes uoppgjorte forpliktelser overfor hverandre, herunder Kundens utestående betalingsforpliktelser.

Varsling på mobil

For å gjøre Tjenesten så enkel som mulig å bruke ber vi om tilgang til noen funksjoner på den mobile enheten. Disse inkluderer:

● Pushutsending. Push-utsendelse på telefonen er foretrukket varsling for relevante informasjonsmeldinger.

● SMS- varsling

Personvernerklæring I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler deres personopplysninger, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til personvernregelverket. Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer, bilder eller fødselsdato. Tjenesten innhenter ingen sensitive personopplysninger. Trondheim Parkering er behandlingsansvarlig for personopplysningene i tjenesten, selv om Tjenesten blir benyttet av ulike parkeringsoperatører. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av ulike bruksmåter, er underlagt særskilte regler blant annet i personopplysningsloven. Trondheim Parkering er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norske lover. Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du kontakte oss på parkering.postmottak@trondheim.kommune.no.

Innsamling av informasjon

Personopplysninger som behandles består av opplysninger som kunden selv registrerer eller utleverer til oss via applikasjonen, kameraløsning, eller vår nettside. SmartPark benytter mobiltelefonnummer og/eller registreringsnummer for å verifisere en bruker. Tredjepartsløsninger for SMS benyttes til autentisering av brukeren ved førstegangsregistrering. Etter autentisering vil SmartPark benytte et token i den videre kommunikasjonen med brukere. Tredjepartsløsning benyttes også for betaling. Det kan også benyttes andre løsninger fra tredjepart i tjenesten.

Lagring av brukerinformasjon:

Følgende informasjon som er bruker-relatert kan være lagret i Tjenesten:

● Mobilnummer. Dette brukes som brukeridentifikasjon i Tjenesten, og er knyttet direkte til Appen på Brukeren sin(e) mobile enhet(er).

● Siffer for betalingskort. Noen få sifre fra kortnummer benyttes for at Kunden selv kan gjenkjenne hvilket av sine betalingskort som er registrert i Tjenesten.

● Personlig informasjon. Kjøp, kjøpshistorikk, bostedsadresse kan lagres for å kunne knytte brukeren til en rettighet til å kjøpe adresserelaterte produkter. I tillegg vil fødselsdato og kontaktinformasjon kunne lagres i løsningen.

● Registreringsnummer på kjøretøy. Lagres i forbindelse med kjøp av parkering eller andre tillatelser for å knytte tillatelse til kjøretøy.

● Personlig innstillinger. Brukeren kan sette innstillinger for Appen (f.eks. varslingsinnstillinger).

● Teknologi. Ved bruk kan det registreres teknisk informasjon rundt den mobile enheten (som f.eks. type enhet og operativsystem) samt IP adresse. Denne informasjonen benyttes kun for teknisk oppfølging av tjenesten og supportsituasjoner. Det benyttes analyseverktøy i tjenesten for statistikk, feilrapportering og analyse av bruksmønster. All slik innsamlet informasjon anonymiseres og brukes bare til statistiske formål.

Alle personopplysninger som blir behandlet lagres i servere innenfor EU/EØS.

Dersom du har tillatt stedtjenester (GPS) i applikasjonen, vil GPS- posisjoner ikke lagres i applikasjonen, men benyttes kun til å bistå ved valg av sone.

Hva informasjonen brukes til

● Tilby en elektronisk parkeringstjeneste. Hovedformålet med brukerinformasjonen listet i forrige kapittel er å kunne legge til rette for en effektiv tjeneste; sikre at kjøp av tillatelser og produkter foregår på en brukervennlig og sikker måte.

● Kontinuerlig forbedring av Tjenesten. Informasjonen som er lagret om brukeren vil benyttes for å forbedre Tjenesten, både til å finne feil og forbedre kundeopplevelsen. SmartPark har rett til å kontakte brukeren med det formål å forbedre Tjenesten, for eksempel i form av spørreundersøkelser. Deltakelse i slike undersøkelser er frivillig.

● Analysere marked og forstå trender. Statistikk på aggregert nivå og segmenter på for eksempel demografi og geografi kan bli brukt for å analysere bruksmønster og hvordan aktivitet og trender utvikler seg. Analyser kan også kombineres med data på tvers av SmartParks digitale flater.

● Brukertilpasset tilbud. SmartPark kan tilby annonser, tilbud, andre spesifikke tilbud, anbefalinger eller reklame basert på bruksmønster eller basert på brukerens kundesegment. Brukeren vil ha tilgang på funksjonalitet i Appen for å slå av denne type kommunikasjon.

● Forebygge useriøs aktivitet. SmartPark overvåker aktiviteten i løsningen og kan reagere på mistenkelige transaksjoner identifisert gjennom bruksmønster eller gjennom innrapportering fra andre Brukere.

Hvem har tilgang til informasjonen

● Tredjepartsleverandører vil få de opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre autentisering av en bruker, gjennomføre betalingstransaksjoner, for å kunne gjøre oppslag i dataregistre.

● Parkeringsoperatører, kommuner eller andre aktører som håndhever parkeringsreglementet på steder der tjenesten er tilgjengelig vil kunne slå opp om kjennemerket har en gyldig tillatelse.Tilgang til informasjonen er sikret med adgangskontroll og passord. Hos systemleverandøren av tjenesten SmartPark har kun ansatte knyttet til kundeservice og utvikling tilgang til personopplysningene.

● På direkte forespørsel fra offentlige etater (eks Politi, Skatteetaten) – der disse har lovhjemmel for å kreve informasjon fra Tjenesten - vil SmartPark kunne gi fra seg etterspurt informasjon.

● SmartPark kan gi fra seg data til forskningsrelaterte formål. Detaljer om enkeltindivider skal anonymiseres, eller data gis på aggregert nivå.

Lagringstid

Personopplysninger blir kun lagret i den perioden som er nødvendig for å overholde enhver rettslig forpliktelse som er relevante, slik som regnskapsforpliktelser, tvist eller en rettslig prosess.

Databehandlere

For å sikre dine personopplysninger, har Trondheim Parkering inngått databehandleravtale som sikrer at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket, og som setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger. Vi kan la underleverandører (samarbeidspartnere) stå for den tekniske delen av databehandlingen. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Rett til innsyn/retting/sletting/dataportabilitet

Ved uriktige, ufullstendige eller irrelevante opplysning kan kunden når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. For utlevering, retting eller sletting av egen bruker må man kontakte Trondheim Parkering KF. (Kontaktinfo; se første avsnitt i dette dokumentet). Brukeren vil da bli slettet fra tjenesten, men kjøpstransaksjoner vil være oppbevart i inntil 5 år for å ivareta informasjonsbehov som følge av regelverket i bokføringslov og –forskrifter.

Endring av personvernerklæringen

Trondheim Parkering har rett til å oppdatere personvernerklæringen. Dersom erklæringen endres i forhold til måten parkeringsoperatør behandler dine personopplysninger vil endringene informeres via nettsiden, applikasjonen, sms eller epost. Parkeringsoperatør anbefaler at kunden holder seg oppdatert ved å lese personvernerklæringen regelmessig.