Vilkår SmartPark bedrift

Dette dokumentet gjelder vilkår og personvernerklæring for bruk av SmartPark bedrift.

Innledning:

Denne avtalen inngås mellom tilbyder av SmartPark bedrift (“Tjenesten”) og kunden/bedriften (“Kunde”)
Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i forhold til bruk av Tjenesten. Aksept og inngåelse av denne avtalen er et absolutt vilkår for at Kunden kan ta i bruk Tjenesten. Kunden samtykker til at vilkårene ved opprettelse av avtalen.

Formålet med SmartPark bedrift

SmartPark bedrift er en digital tjeneste for salg av parkeringstillatelser, samt salg av andre typer produkter som er relatert til parkering.

Med SmartPark Bedrift kan firmaets ansatte benytte mobilen til å betale parkering og kjøpe andre produkter. Bedriften vil til enhver tid ha oversikt over kostnader og de ansattes parkeringer og kjøp av andre produkter.

Tjenesten skal være tilgjengelig for bedrifter registrert i Foretaksregisteret, Brønnøysundregistrene.

Tilbydere av tjenesten er ulike parkeringsoperatører som har for hovedmål å levere parkeringstjenester på offentlige og private parkeringsplasser som operatørene forvalter.

Parkeringsoperatører:

Trondheim Parkering KF.

Selskapet har organisasjonsnummer 985 806 608 og forretningsadresse Erling Skakkes gate 40, 7012 Trondheim.

Kontaktopplysninger er parkering@trondheim.kommune.no og telefon 72 54 09 00.

Ålesund Parkering AS.

Selskapet har organisasjonsnummer 930 475 610 og

forretningsadresse Korsegata 4B, 6002 Ålesund. Kontaktopplysninger er alesund.parkering@alesund.kommune.no, telefon 70 16 21 28.

Sunnmøre Parkering AS har organisasjonsnummer 989 549 545, og har samme forretningsadresse som Ålesund Parkering. Kontaktinformasjon er alesund.parkering@alesund.kommune.no, telefon 70 16 21 25

Bruk av tjenesten

Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter ved bruk av tjenesten, og inngås mellom tilbyder av Tjenesten og Kunden som er bruker. Ved å opprette avtalen samtykker bedriften vilkårene til bruk av tjenesten.

Kundens plikter:

 • Kunden har plikt til å sette seg inn i de ulike parkeringsoperatørenes vilkår for parkering.
 • Kunden må følge de vilkårene som gjelder for bruk av Tjenesten.
 • Kunden skal oppgi korrekte opplysninger ved registrering
 • Kunden er selv ansvarlig for å administrere ansatte med riktig informasjon og informere ansatte om tjenesten.
 • Kunden må velge betalingsmiddel faktura eller betalingskort:
  • Ved valg av faktura som betalingsmetode;
   Bedriftskunder faktureres en (1) gang pr måned. For bedriftsfaktura tilkommer et månedlig administrasjonsgebyr.
  • Ved valg av bedriftskort/kredittkort som betalingsmetode;
   For bedriftskort er det Kundens ansvar å sørge for at betalingskortet til en hver tid er gyldig, har dekning og ikke er sperret.
 • Med Tjenesten kan firmaets ansatte benytte mobilen til å betale parkering og andre produkter. Ved å gi tilgang til bedriftens betalingsmiddel gir bedriften ansatte tilgang til kjøp av alle produkter og soner som er tilgjengelig i Tjenesten. Benytter ansatt bedriftens betalingsmiddel privat, er dette en sak mellom bedrift og ansatt.
 • Betalt eller fakturert parkeringsavtale refunderes normalt ikke. Gyldige årsaker til refusjon kan være sykdom, dødsfall osv. Forholdene skal dokumenteres i den grad det er mulig.
 • For produktene Kunden kjøper via Tjenesten godtar Kunden at registrerte betalingskort belastes med de til enhver tid gjeldende priser, inklusive avgifter og tjenestegebyrer.
 • Parkeringsoperatør kan endre pris på parkeringsavtaler, gjeldende prisliste finnes på www.trondheimparkering.no
 • For å benytte Tjenesten må ansatte laste ned appen SmartPark og registrere nødvendige opplysninger, og forholde seg til vilkår for SmartPark app.

Avtaleperiode og oppsigelse

Avtalen er gyldig fra det tidspunkt Kunden aksepterer disse vilkårene. Kunden kan si opp avtale gjennom skriftlig henvendelse til parkeringsoperatør.


Parkeringsoperatør kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning, ved vesentlig mislighold fra kundens side. Dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen angitt i betalingsvarslet kan operatør stenge tjenesten. Parkeringsoperatør kan også stenge tjenesten dersom kundens kredittgrense er oversteget eller dersom kunden misbruker tjenesten.


Parkeringsoperatør kan si opp avtalen med Kunden med skriftlig varsel dersom operatør slutter å tilby Tjenesten, endrer Tjenesten vesentlig eller av andre årsaker ikke opprettholder Tjenesten. Ved opphør av avtalen bortfaller ikke partenes uoppgjorte forpliktelser overfor hverandre, herunder Kundens utestående betalingsforpliktelser.

Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler deres personopplysninger, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til personvernregelverket.


Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.
Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer, bilder eller fødselsdato. Tjenesten innhenter ingen sensitive personopplysninger.

Trondheim Parkering er behandlingsansvarlig for personopplysningene i tjenesten, selv om Tjenesten blir benyttet av ulike parkeringsoperatører. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av ulike bruksmåter, er underlagt særskilte regler blant annet i personopplysningsloven. Trondheim Parkering er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norske lover.

Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen.

Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du kontakte oss på

parkering.postmottak@trondheim.kommune.no

Innsamling av informasjon

Personopplysninger som behandles består av opplysninger som kunden selv registrerer eller utleverer til oss via applikasjonen, kameraløsning, eller vår nettside.
SmartPark benytter mobiltelefonnummer og/eller registreringsnummer for å verifisere en bruker. Tredjepartsløsninger for SMS benyttes til autentisering av brukeren ved førstegangsregistrering. Etter autentisering vil SmartPark benytte et token i den videre kommunikasjonen med brukere. Tredjepartsløsning benyttes også for betaling. Det kan også benyttes andre løsninger fra tredjepart i tjenesten.

Lagring av brukerinformasjon:

Følgende informasjon som er bruker-relatert kan være lagret i Tjenesten:

 • Mobilnummer. Dette brukes som brukeridentifikasjon i Tjenesten, og er knyttet direkte til Appen på Brukeren sin(e) mobile enhet(er).
 • Siffer for betalingskort. Noen få sifre fra kortnummer benyttes for at Kunden selv kan gjenkjenne hvilket av sine betalingskort som er registrert i Tjenesten.
 • Personlig informasjon. Kjøp, kjøpshistorikk, bostedsadresse kan lagres for å kunne knytte brukeren til en rettighet til å kjøpe adresserelaterte produkter. I tillegg vil fødselsdato og kontaktinformasjon kunne lagres i løsningen.
 • Registreringsnummer på kjøretøy. Lagres i forbindelse med kjøp av parkering eller andre tillatelser for å knytte tillatelse til kjøretøy.
 • Personlig innstillinger. Brukeren kan sette innstillinger for Appen (f.eks. varslingsinnstillinger).
 • Teknologi. Ved bruk kan det registreres teknisk informasjon rundt den mobile enheten (som f.eks. type enhet og operativsystem) samt IP adresse. Denne informasjonen benyttes kun for teknisk oppfølging av tjenesten og supportsituasjoner. Det benyttes analyseverktøy i tjenesten for statistikk, feilrapportering og analyse av bruksmønster. All slik innsamlet informasjon anonymiseres og brukes bare til statistiske formål.

Alle personopplysninger som blir behandlet lagres i servere innenfor EU/EØS.

Dersom du har tillatt stedtjenester (GPS) i applikasjonen, vil GPS- posisjoner ikke lagres i applikasjonen, men benyttes kun til å bistå ved valg av sone.

Hva informasjonen brukes til

 • Tilby en elektronisk parkeringstjeneste. Hovedformålet med brukerinformasjonen listet i forrige kapittel er å kunne legge til rette for en effektiv tjeneste; sikre at kjøp av tillatelser og produkter foregår på en brukervennlig og sikker måte.
 • Kontinuerlig forbedring av Tjenesten. Informasjonen som er lagret om brukeren vil benyttes for å forbedre Tjenesten, både til å finne feil og forbedre kundeopplevelsen. SmartPark har rett til å kontakte brukeren med det formål å forbedre Tjenesten, for eksempel i form av spørreundersøkelser. Deltakelse i slike undersøkelser er frivillig.
 • Analysere marked og forstå trender. Statistikk på aggregert nivå og segmenter på for eksempel demografi og geografi kan bli brukt for å analysere bruksmønster og hvordan aktivitet og trender utvikler seg. Analyser kan også kombineres med data på tvers av SmartParks digitale flater.
 • Brukertilpasset tilbud. SmartPark kan tilby annonser, tilbud, andre spesifikke tilbud, anbefalinger eller reklame basert på bruksmønster eller basert på brukerens kundesegment. Brukeren vil ha tilgang på funksjonalitet i Appen for å slå av denne type kommunikasjon.
 • Forebygge useriøs aktivitet. SmartPark overvåker aktiviteten i løsningen og kan reagere på mistenkelige transaksjoner identifisert gjennom bruksmønster eller gjennom innrapportering fra andre Brukere.

Hvem har tilgang til informasjonen

 • Tredjepartsleverandører vil få de opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre autentisering av en bruker, gjennomføre betalingstransaksjoner, for å kunne gjøre oppslag i dataregistre.
 • Parkeringsoperatører, kommuner eller andre aktører som håndhever parkeringsreglementet på steder der tjenesten er tilgjengelig vil kunne slå opp om kjennemerket har en gyldig tillatelse.Tilgang til informasjonen er sikret med adgangskontroll og passord. Hos systemleverandøren av tjenesten SmartPark har kun ansatte knyttet til kundeservice og utvikling tilgang til personopplysningene.
 • På direkte forespørsel fra offentlige etater (eks Politi, Skatteetaten) – der disse har lovhjemmel for å kreve informasjon fra Tjenesten - vil SmartPark kunne gi fra seg etterspurt informasjon.
 • SmartPark kan gi fra seg data til forskningsrelaterte formål. Detaljer om enkeltindivider skal anonymiseres, eller data gis på aggregert nivå.

Lagringstid

Personopplysninger blir kun lagret i den perioden som er nødvendig for å overholde enhver rettslig forpliktelse som er relevante, slik som regnskapsforpliktelser, tvist eller en rettslig prosess.

Databehandlere


For å sikre dine personopplysninger, har Trondheim Parkering inngått databehandleravtale som sikrer at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket, og som setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger.
Vi kan la underleverandører (samarbeidspartnere) stå for den tekniske delen av databehandlingen. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Rett til innsyn/retting/sletting/dataportabilitet

Ved uriktige, ufullstendige eller irrelevante opplysning kan kunden når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. For utlevering, retting eller sletting av egen bruker må man kontakte Trondheim Parkering KF. (Kontaktinfo; se første avsnitt i dette dokumentet). Brukeren vil da bli slettet fra tjenesten, men kjøpstransaksjoner vil være oppbevart i inntil 5 år for å ivareta informasjonsbehov som følge av regelverket i bokføringslov og –forskrifter.

Endring av personvernerklæringen

Trondheim Parkering har rett til å oppdatere personvernerklæringen. Dersom erklæringen endres i forhold til måten parkeringsoperatør behandler dine personopplysninger vil endringene informeres via nettsiden, applikasjonen, sms eller epost. Parkeringsoperatør anbefaler at kunden holder seg oppdatert ved å lese personvernerklæringen regelmessig.