Visjon

Serviceyteren - i takt med samfunnsutviklingen.

Forretningsidé

 • Vi skal være en innovativ totalleverandør i parkeringsmarkedet.
 • Vi skal gjøre det enkelt for kunden og effektivt for oss.
 • Vår verdiskapning skal bidra til trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø

Formål og ansvarsområde

Trondheim Parkering KF er Trondheim kommunes utøvende fagorgan innen kommunens vedtatte parkeringspolitikk og skal medvirke til at parkeringstilbudet utvikles i kommunen.

Her inngår:

 • Offentlig parkeringsregulering og gebyr
 • Administrere parkeringstillatelser for forflytningshemmede
 • Utleie av offentlig gategrunn/vegareal
 • Håndheve deler av politivedtekten som omhandler:
  • Hindringer
  • Takras
  • Sperrer og avvisere
  • Rrydding og renhold av fortau
  • Strøplikt
  • Vannavløp
  • Snøfall og takras
  • Hindre tilgrising og forurensing
  • Renhold etter kiosksalg
 • Drive kommunale parkeringshus og areal (også private anlegg), i tråd med målsetting i kommunens strategiske parkeringspolitikk

Vedtekter for Trondheim Parkering KF

Vedtatt i Bystyret 7.5.03. Endret ved Bystyrevedtak av 17.6.04, 16.06.08 og 19.06.2014

§ 1 Navn

Trondheim parkering KF er et kommunalt foretak som er vedtatt opprettet av Trondheim Bystyre 7. mai 2003, endret ved bystyrevedtak 17. juni 2004, med hjemmel i kommuneloven kapittel 11, § 62.

§ 2 Rettslig status

Trondheim parkering KF er som kommunalt foretak eid av Trondheim kommune og er ikke egen juridisk person.
Trondheim parkering KF skal være registrert i Foretaksregisteret.

§ 3 Kontorkommune

Trondheim parkering KF skal ha sitt hovedkontor i Trondheim kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

Trondheim parkering KF er Trondheim kommunes utøvende fagorgan innen kommunens vedtatte parkeringspolitikk og skal medvirke til at parkeringstilbudet utvikles i kommunen.

 1. Styret i Trondheim parkering KF er tilført all myndighet som tilkommer bystyret etter forskrift av 1. oktober 1993 nr 921, om offentlig parkeringsregulering og –gebyr, gitt med hjemmel i vegtrafikkloven, unntatt myndighet til å innføre avgiftssoner og fastsette avgiftssatser.
 2. Styret i Trondheim parkering KF er tilført all myndighet som tilkommer bystyret etter forskrift av 15. mars 1994 nr 222, om parkering for forflytningshemmede, gitt med hjemmel i vegtrafikkloven.
 3. Styret i Trondheim parkering KF er tilført all myndighet som tilkommer bystyret etter forskrift av 7. mai 1999 nr 437, om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr, gitt med hjemmel i vegtrafikkloven, unntatt myndighet til å innføre piggdekkgebyr og fastsette gebyrsone og – satser.
 4. Styret i Trondheim parkering KF er tilført myndighet som tilkommer kommunen som vegmyndighet etter Vegdirektoratets tekniske bestemmelser og retningslinjer av 7. oktober 2005, om arbeidsvarsling m.v, gitt med hjemmel i § 35 i skiltforskriften, med virkning fra 1. januar 2007.
 5. "Styret i Trondheim parkering KF er tilført all myndighet som tilkommer kommunen etter politiloven § 14, 3. ledd, jfr. sentral forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter § 2, 2.ledd."

Trondheim parkering KF skal eie, og stå for bygging/drift/vedlikehold av kommunale parkeringshus og garasjeanlegg. Trondheim parkering KF driver/leier private garasjeanlegg etter forretningsmessige prinsipper og i tråd med målsettingen vedtatt av bystyret i sak B98/051 om Strategisk parkeringspolitikk.

Trondheim parkering KF kan tilby og påta seg oppgaver i egen/andre kommuner som er av betydning for eller har tilknytning til virksomheten.

Trondheim parkering KF utfører oppgaver i henhold til avtale med kommunale enheter.

§ 5 Ansvar for eier

Trondheim kommune hefter som eierkommune for foretakets samlede forpliktelser.

§ 6 Foretakets organer

Styret velges av Bystyret, som også velger styrets leder og nestleder. Styremedlemmer velges for fire år. Styret skal bestå av sju medlemmer, hvorav to av medlemmene velges av og blant foretakets ansatte. Styremedlemmene skal ha personlige vararepresentanter.

Spørsmål om fritak, utreden eller nyvalg av styremedlem behandles av bystyret. Ved endelig utreden eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden.

§ 7 Styrets oppgaver

Styrets oppgave er å lede foretaket i samsvar med dets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett, og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av Bystyret.

Styret skal i tillegg føre løpende tilsyn med virksomheten for å sikre at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrift og øvrige pålegg.

Styret kan ikke foreta låneopptak uten etter samtykke fra Bystyret.

Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.

§ 8 Styrets møter

Styremøtene sammenkalles og ledes av styrets leder.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende vararepresentant.

Styrets møter holdes som hovedregel for åpne dører.

Kommuneloven bestemmelser om habilitet skal følges ved behandling i styret.

Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

Ved framsetting av klage vedrørende avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, kan saken sendes over til Norges Handicapforbund for uttalelse.

Daglig leder har møte- og talerett, med mindre styret i den enkelte sak bestemmer noe annet.

Det skal føres protokoll fra møtet, underskrevet av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.

§ 9 Daglig leder og personalforvaltning.

Foretakets styre tilsetter daglig leder og beslutter dennes lønns- og ansettelsesvilkår. Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket, men er direkte underordnet styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Daglig leder har, når det er delegert fra foretakets styre, myndighet til å opprette og nedlegge stillinger, og til å treffe avgjørelser i personalsaker. Styret fastsetter rammer for en forsvarlig drift av foretaket.

§ 10 Forholdet til rådmannen

Rådmannen kan instruere styret til å utsette iverksettelsen av en sak som er til behandling, inntil saken er behandlet av bystyret. En slik utsettelse kan maksimalt gjelde fram til mulig behandling i første bystyremøte.

Rådmannen skal være gitt anledning til å uttale seg i alle saker som foretakets styre legger fram for bystyret.

§ 11 Representasjon

Styrets leder representerer foretaket utad og kan tegne foretaket innen sine fullmakter.

Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller innenfor daglig leders myndighet etter kommunelovens § 71.

Styret har myndighet til å gi daglig leder utvidet representasjonsrett.

§ 12 Godtgjørelse til styrets medlemmer

Godtgjørelse til styrets medlemmer utbetales i henhold til de enhver tid gjeldende satser og reglement gitt av Bystyret.

§ 13 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å etterse at regnskap føres og revisjon foretas i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler.

§14 Vedtektsendring

Endring i vedtektene treffes av Bystyret.

§ 15 Oppløsning

Bystyret kan oppløse foretaket. Styret plikter å melde slik oppløsning til Foretaksregisteret.

§ 16 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende kommunelov.

§ 17 Ikrafttredelse

Vedtektene trer i kraft fra 22.05.2008.